Позбавлення звання Герой України  


      У зв’язку з виникненням питань про позбавлення Героїв України цього звання, повідомляємо наступне:

      Позбавлення звання Герой України регламентоване Законом України "Про державні нагороди України", до яких згідно ст. 6 відноситься і звання Герой України:

      Стаття 6. Звання Герой України
      Вищим ступенем відзнаки в Україні є звання Герой України.
      Звання Герой України присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення.
      Герою України вручається орден "Золота Зірка" за здійснення визначного геройського вчинку або орден Держави - за визначні трудові досягнення.

      Процедура позбавлення державних нагород України регламентована ст. 16 Закону України "Про державні нагороди України":

      Стаття 16. Позбавлення державних нагород
      Позбавлення державних нагород може бути проведено Президентом України лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом.

      Отже, першим кроком до позбавлення Героя України цього звання має бути "подання суду" у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин. Українське законодавство не передбачає засудження осіб, які вже померли, але оскільки звання Герой України поширюється на померлих осіб, згідно ст. 5 Закону України "Про державні нагороди України" та п.6 розділ I "Статуту звання Герой України":

      Стаття 5. Нагородження державними нагородами
      Нагородження державними нагородами може бути проведено посмертно.

      I. Загальні положення
      6. Звання Герой України може бути присвоєно посмертно.

      то українське законодавство не забороняє суду розглядати справи не про засудження, а саме "про позбавлення державних нагород" осіб, які вже померли, щодо безпідставності їх нагородження або неможливості носити звання Герой України, у зв'язку зі скоєнням за життя "тяжкого злочину", та робити подання до Президента України про позбавлення такого Героя України його звання.

      Наступним кроком у позбавленні Героя України цього звання є рішення Президента України, як Голови Держави, згідно ст. 102 Конституції України:

      Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.

      оскільки саме на Президента України покладено вирішення питання, щодо нагородження (згідно ст. 5 Закону України "Про державні нагороди України" та п.2 розділ I "Статуту звання Герой України") та позбавлення (згідно ст. 16 Закону України "Про державні нагороди України", див. вище) звання Герой України:

      Стаття 5. Нагородження державними нагородами
      Нагородження державними нагородами провадиться указом Президента України. Нагородженому вручається державна нагорода та документ, що посвідчує нагородження нею.

      I. Загальні положення
      2. Присвоєння звання Герой України провадиться указом Президента України.

      Стаття 16 Закону України "Про державні нагороди України" не зобов'язує Президента України задовольняти подання суду. Воно лише "може бути проведено", оскільки остаточне рішення цього питання, так саме, як і вирішення питання щодо задоволення подання про нагородження осіб званням Герой України, належить лише Президенту України.

      Таке формулювання чинного законодавство України, яке залишає останнє слово у вирішенні цього питання саме Президенту України, пов’язане з тим, що органів, які мають право робити подання до звання Герой України є дуже багато. Так згідно розділу II Статуту звання Герой України", це можуть бути:

      8. Подання про присвоєння звання Герой України вносять Президентові України Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада та Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а також Комісія державних нагород та геральдики при Президентові України.
      9. Органи, яким надано право представляти до присвоєння звання Герой України, надсилають на ім'я Президента України подання про присвоєння звання Герой України та нагородний лист установленого зразка.
      У нагородному листі зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про присвоєння звання Герой України.
      10. Висунення кандидатури до присвоєння звання Герой України здійснюється гласно за місцем роботи особи, яку представляють до нагородження, у трудових колективах підприємств, установ, організацій незалежно від типу та форми власності.
      Клопотання про присвоєння звання Герой України порушується перед відповідним органом чи організацією вищого рівня.
      11. Клопотання про присвоєння звання Герой України, які порушуються органами місцевого самоврядування, подаються Президентові України через Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації.
      12. Клопотання про присвоєння звання Герой України, які порушуються центральними органами творчих спілок, товариств, об'єднаннями громадян, подаються через Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації або відповідні центральні органи виконавчої влади.
      13. Клопотання про присвоєння звання Герой України керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій вносяться Кабінетом Міністрів України.

      Так саме в Україні існує багато судів різної інстанції, які можуть розглядати питання "про позбавлення державних нагород", адже Закон не покладає розгляд цього питання на якийсь чітко визначений суд, тому, маючи загальнодержавне значення, воно підпадає під юрисдикцію будь-якого суду на території України. Тому, з метою усунення будь-якої плутанини та врахуванням можливості винесення судами різних інстанцій рішень, які суперечать один одному, українське законодавство покладає остаточне вирішення цього питання на всенародно обраного Президента України, як єдиного Голови Держави, який своїм Указом має задовольнити рішення суду, або не робити цього залишивши Герою України його звання.

      Така сама позиція законодавства застосовувалася і за часів Радянського Союзу до звання Герой Радянського Союзу та Герой Соціалістичної Праці, аналогом яких є звання Герой України, право присвоєння та позбавлення яких було покладено виключно на Президію Верховної Ради СРСР, згідно ст. 40 "Загального Положення про ордени, медалі і почесні звання СРСР":

      Позбавлення Державних нагород СРСР
      Стаття 40. Позбавлення ордена, медалі СРСР, звання Героя Радянського Союзу, звання Героя Соціалістичної Праці, звання "Мати-героїня", почесних звань СРСР може бути проведене лише Президією Верховної Ради СРСР у випадках:
      а) засудження нагородженого за тяжкий злочин - за поданням суду на підставі та в порядку, встановлених законодавством;
      б) вчинення особою проступку, що порочить його як нагородженого, - за поданням органу, що володіє правом внесення подання про нагородження.

      Внаслідок цього, іноді між засудженням Героїв Радянського Союзу та позбавлення їх цього звання проходило декілька років і Герой, відбуваючи покарання, юридично залишався Героєм Радянського Союзу, оскільки, не дивлячись на початок процедури позбавлення його цього звання та відповідного подання суду, Указу Президії Верховної Ради СРСР на той час іще не було.

       Останнім часом ситуація з нагородженням званням Герой України та позбавленням його осіб, які по різному сприймаються у різних регіонах України почала набувати політичного забарвлення. Окремі політики, намагаючись сподобатися виборцям як у східній, так і у західній частинах України і при цьому не маючи змоги продемонструвати економічні досягнення, намагаються спекулювати на темі Героїв України. У східній частині України, де вищезазначені особи сприймаються негативно, вони роблять акцент на початок процедури позбавлення звання Герой України: "Ці люди вже не Герої, є рішення суду, ми домоглися цього – голосуйте за нас!". У той же час у західній частині України, де вищезазначені особи сприймаються позитивно, вони роблять акцент на відсутність Указу Президента: "Ці люди Герої, ми не допустимо, щоб Президент задовольнив рішення суду і позбавив їх цього звання – голосуйте за нас!". Але передвиборчі політичні спекуляції окремих політичних діячів у жодному разі не можуть бути вище чинного законодавства України.

      Тому, як не мають юридичного статусу Героя України особи, які були представлені до цього звання, але по яким процедура присвоєння звання Герой України не була остаточна завершена, тобто немає відповідного Указу, підписаного Президентом, так саме не мають юридичного статусу позбавленого звання Герой України особи, по яким є подання суду про позбавлення їх цього звання, але по яким процедура позбавлення звання Герой України не була остаточна завершена, тобто немає відповідного Указу, підписаного Президентом.

      Таким чином на сьогоднішній день ЖОДЕН Герой України юридично не позбавлений цього звання, оскільки, не дивлячись на початок процедури позбавлення окремих осіб, нагороджених званням Герой України, цього звання та винесення судами різних інстанцій рішень про подання щодо позбавлення цих осіб їх звання, жодне подання Президентом України не задоволене.